Adatvédelmi szabályzat, adatvédelmi irányelvek, GDPR

Adatkezelő: Pilis Plusz Kft (2084, Pilisszentiván, Erzsébet Park 2.) – továbbiakban Adatkezelő.
A Felhasználók – általunk megismerésre és kezelésre kerülő – személyes adatainak köre az alábbi adatokat érinti:
 • név
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • cím
Adatkezelőként, a Felhasználóktól fentiekben kért és kapott adatokat bizalmasan kezeljük és azokat harmadik személyeknek nem adjuk ki, továbbá az adatok biztonsága érdekében minden olyan intézkedést megteszünk, amelyek ahhoz szükségesek, hogy azok illetéktelen személyek kezébe ne kerülhessenek, ill. azokon illetéktelen személyek változtatást, törlést, továbbítást stb. ne végezhessenek. Ezen kötelezettségvállalásunkat társaságunk természetesen mindazon munkatársai részére kötelezővé teszi, akik a fenti adatoknak bármilyen formában történő megismerésében, kezelésében részt vesznek.
 
A fentiek alapján tájékoztatjuk a T. Felhasználókat, hogy jelen Adatvédelmi Tájékoztató elfogadásával önkéntesen hozzájárulnak ahhoz, hogy adataikat megismerhessük és kezeljük.
 
Ezen adatkezelésünk során a Felhasználók bármikor jogosultak tájékoztatást kérni társaságunktól, mint Adatkezelőtől a megadott személyes adataik kezeléséről, ugyancsak bármikor jogosultak ezen adatok törlését kérni. (pilisplusz@pilisplusz.com)
 
Amennyiben a Felhasználó társaságunktól a megadott személyes adataival kapcsolatos bármilyen jellegű tájékoztatást kér, annak igyekszünk a lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb az erre vonatkozó a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján 30 napon belül eleget tenni.
 
Tájékoztatjuk továbbá a T. Felhasználókat, hogy a fentiekben megadott adataikat az Adatkezelő  saját adatbázisában addig kezeli, amíg ezen adatok törlését a Felhasználó nem kéri. (pilisplusz@pilisplusz.com)
 
Cookie-k (HTTP-süti) használata:
Weboldalunk nem használ cookie-kat, csupán session (munkamenet) azonosítót, mely a böngésző bezárásával automatikusan törlődik - ezen funkció semminemű adattovábbítást/adatrögzítés nem végez, csupán az oldal böngészését optimalizálja és teszi kényelmesebbé a munkamenet idejére.

Panaszkezelési tájékoztató

Üzleti gyakorlatunk alapkövetelménye Ügyfeleink felvetéseinek gyors kivizsgálása és a feltárt hibák orvoslása. Ezért a panaszbejelentéseket rögzítjük, és rendezésüket kiemelt feladatként kezeljük. Emellett a beérkezett észrevételeket rendszeresen elemezzük, és ennek eredményeit felhasználjuk szolgáltatásaink és ügyfélkezelési rendünk továbbfejlesztéséhez. A panaszokat és a panaszosokat bármilyen megkülönböztetés nélkül, egyenlően, azonos eljárás keretében és szabályok szerint kezeljük. A panaszkezelésnek, gyorsnak, tisztességesnek és érdeminek kell lennie, amelynek során fel kell tárni a panasz okát, indokát és ezt követően a panaszt mielőbb orvosolni szükséges. A panaszkezelés során az Szolgáltató az ésszerűen, tájékozottan, az adott helyzetben elvárható figyelmességgel és körültekintéssel eljáró tudatos fogyasztói magatartást tekinti alapkövetelménynek és várja el Ügyfeleitől. A beérkező panaszok kezelése során szakszerű, érdemi, kifejtő és naprakész válaszadásra törekszünk, amely megfelel a közérthetőségi elvárásoknak.

Fogalmi meghatározások

Panasz: a szolgáltató tevékenységével, szolgáltatásával, termékével szemben felmerülő minden olyan egyedi kérelem vagy bejelentés, amelyben a Panaszos a Szolgáltató eljárását kifogásolja és azzal kapcsolatban konkrét, egyértelmű igényt fogalmaz meg. Nem minősül panasznak, ha az Ügyfél a Szolgáltatótól általános tájékoztatást, véleményt vagy állásfoglalást igényel.

Panaszos: lehet természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági táraság vagy más szervezet, aki/amely a Szolgáltató szolgáltatását igénybe veszi, vagy a szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatás vagy ajánlat címzettje, illetve felsoroltak bármelyikének képviselője. A panaszos általában a Szolgáltató ügyfele, de panaszosnak tekintendő az a személy is, aki az Szolgáltató eljárását nem valamely konkrét szolgáltatással, hanem egyéb, a szolgáltatással összefüggő tevékenységével kapcsolatban kifogásolja.

Szolgáltatás: termék, ingatlan vagy vagyoni értékű jog értékesítésén kívül minden olyan – ellenszolgáltatás fejében végzett – tevékenység, amely a megrendelő, illetve megbízó igényének kielégítésére valamely eredmény létrehozását, teljesítmény nyújtását vagy más magatartás tanúsítását foglalja magában.


A Szolgáltató adatai:

Rövidített név: Pilis Plusz Kft.

 • székhelye (pontos cím): 2084 Pilisszentiván, Erzsébet park 2.
 • levelezési cím: 2084 Pilisszentiván, Pf. 60.
 • cégjegyzékszám: 13-09-128128
 • adószám: 14732403-2-13
 • tevékenységi engedély: KASZ-13-000381/47/2014
 • képviselő: Tóth Norbert István
 • Telefon: +36 26 366 512
 • Fax: +36 26 366 512
 • E-mail: pilisplusz@pilisplusz.com
 • Honlap: www.pilisplusz.com

Szolgáltató honlapján tájékoztatást ad a székhelyéről, a panaszügyintézés helyéről és elérhetőségeiről.

Az észrevételek (panasz, javaslat, dicséret, információkérés) az alább felsorolt helyeken tehetők:

Személyesen:
- a Szolgáltató telephelyén: 2084 Pilisszentiván, Erzsébet park 2.

Telefonon:
- központi telefonszámon +36 (26) 366 512

Írásban:
- levélben: 2084 Pilisszentiván, Erzsébet park 2.
- telefaxon: 06 26 366 512
- elektronikus úton (e-mail): az pilislusz@pilisplusz.com e-mail címre
- vásárlók könyvébe történő bejegyzéssel (vásárlók könyve található a Szolgáltató telephelyén)